... فرادیس (بـــوستــان دین شناسی) FARADIS http://faradis.mihanblog.com 2019-09-14T18:53:43+01:00 text/html 2019-09-03T09:06:57+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی ویژه نامه ماه محرم الحرام http://faradis.mihanblog.com/post/825 <p style="text-align: center; color: gray; font-size: 10pt"> ویژه نامه ماه محرم الحرام</p> <p style="text-align: center; color: navy; font-size: 15pt"> شهید سعید </p> <div style="border-bottom: #0066ff 1px solid; text-align: center; border-left: #0066ff 1px solid; padding-bottom: 5px; background-color: #cccccc; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-family: Arial; color: navy; margin-left: 20%; font-size: 14px; border-top: #0066ff 1px solid; margin-right: 20%; border-right: #0066ff 1px solid; padding-top: 5px"> <b>بدان كه خداوند تو را فراموش نمی كند كه [اولیاء الله را] با صرف گمان كشتی، و با تهمت آنها را دستگیر نمودی و كودكت [یزید] را امیر قرار دادی كه شراب می نوشد و با سگها بازی می كند. می بینم تو را كه خود را حفظ كرده و دینت را نابود ساخته ای و رعیت را از بین برده ای. والسلام</b></div> <img alt="" src="https://zitova.ir/uploads/139507142_297958.jpg" style="border: 4px double #999999; vertical-align:middle;max-width:300px;max-height:300px;float: left;clear:both;margin:10px" title=""> <div style="border-bottom: 0px; text-align: center; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px"> </div> <img alt="" src="http://zitova.ir/uploads/68_439_26_I_002.png" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; vertical-align: middle; border-top: 0px; border-right: 0px" width="70" height="50"><span style="padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 10px">مطالب خواندنی</span> <ul><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=80869" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">مبلّغان و آمادگی برای محرم</a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=96028" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">عاشورا و نیازهاى امروز</a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=96598" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">عزادارى بر اهل بیت‏ علیهم السلام، آسیبها و بایستگیها</a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=96002" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">خواندن روضه‌های دروغ</a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=95930" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">استفتائات محرم (پیرامون عزادارى)</a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=95922" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">احكام عزاداری امام حسین علیه السلام</a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=95593" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">هویت عاشورا</a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=94725" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">نگاهی به شخصیت و عملکرد حضرت عباس علیه السلام پیش از واقعه کربلا</a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=94724" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">پرچمدار رادمردی</a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=94723" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">عباس فدایی ولایت</a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=87974" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">گنجینه های ماندگار</a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=87962" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">قیام كربلا</a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=87955" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">بازخوانی مصائب عاشورا</a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=87953" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">امام حسین علیه السلام،گنجینه اسرار وحی</a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=87952" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">امام حسین علیه السلام و حکومت اسلامی</a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=87389" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">رهنمودها، نداها و امدادهای غیبی در حادثه عاشورا</a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=86729" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">سوگواری امام حسین علیه السلام در عصر معصومین علیهم السلام</a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=86659" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">رجزهای امام حسین علیه السلام و فرزندانش در عاشورا </a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=86656" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">حضرت سید الشهداء علیه السلام آیت عبودیت و عرفان </a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=86654" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">عاشورا و مبلّغان</a><a href="http://zitova.ir/index.aspx?siteid=68&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=15031&amp;newsview=87389" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank"> </a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=81377" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">پنج انگیزه امام حسین علیه السلام از قیام عاشورا </a></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/icon003_55442.png)"> <a href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=81367" style="color: #f7a60e; font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none" target="_blank">ملاقاتهاى امام حسین علیه السلام از مدینه تا كربلا</a></li></ul> text/html 2019-07-19T15:28:06+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی اصول تربیت از دیدگاه اسلام http://faradis.mihanblog.com/post/824 <h1 align="center">اصول تربیت از دیدگاه اسلام</h1> <div class="item-picture empty-image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> </div> <div class="detail"><br><br><div class="item-reference" itemprop="citation"> منبع : مجله حوزه و دانشگاه، شماره 32 , مشایخی، شهاب الدین </div> </div> <h2>چکیده</h2> <p align="justify"><font size="3">این مقاله، پس از تعریف اصل و بیان ضرورت آن در مباحث تعلیم و تربیت، به ویژگی های حاکم بر اصول تربیتی می پردازد، و سپس اصولی از قبیل: خدامحوری، تعبدمداری، متربی محوری، زندگی محوری، فردمحوری، عمل گرایی، اخلاق مداری، سعی محوری، اعتدال گرایی، محبت محوری، نظارت مداری، خوف و رجا، مرگ اندیشی، آخرت اندیشی و آرمان گرایی را مورد بررسی قرار می دهد و در پایان به دست آوردهای تربیتی این اصول می پرداز</font>د.</p> <h4>واژه های کلیدی: اصول تربیتی، تعلیم و تربیت اسلامی، اخلاق، فطرت، انسان شناسی.</h4> text/html 2019-07-07T17:43:50+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی کتاب «فضای مجازی؛ دام‌ها و دانه‌ها» http://faradis.mihanblog.com/post/823 <p style="text-align: center; color: navy; font-size: 15pt"> کتاب «فضای مجازی؛ دام‌ها و دانه‌ها» </p> <div style="border-bottom: #0066ff 1px solid; text-align: center; border-left: #0066ff 1px solid; padding-bottom: 5px; background-color: #cccccc; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-family: Arial; color: navy; margin-left: 20%; font-size: 14px; border-top: #0066ff 1px solid; margin-right: 20%; border-right: #0066ff 1px solid; padding-top: 5px"> <b>کتاب «فضای مجازی؛ دام‌ها و دانه‌ها» توسط معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه منتشر شد.</b></div> <img alt="" src="http://www.zitova.ir/uploads/139803261_344612.jpg" style="border: 4px double #999999; vertical-align:middle;max-width:300px;max-height:300px;float: left;clear:both;margin:10px" title=""> <div style="text-align: justify; padding-bottom: 0px; line-height: 200%; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family:Tahoma; color: black; margin-left: 2%; font-size: 12pt; margin-right: 2%; padding-top: 10px"> <div> کتاب «فضای مجازی؛ دام‌ها و دانه‌ها» توسط معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه منتشر شد.</div> <div> &nbsp;</div> <div> این کتاب که در مرکز مدیریت مطالعات و پژوهش‌های تبلیغی تهیه شده است، به مطالب زیر می‌پردازد:</div> <div> &nbsp;</div> <div> - آمارهای مربوط به فضای مجازی؛</div> <div> - حاکمان فضای مجازی و اهداف آنان؛</div> <div> - طراحی شبکه‌های ارتباطی اینترنتی؛</div> <div> - جذب افراد و روش‌های آن؛</div> <div> - نفوذ؛ راهبردها و روش‌ها؛</div> <div> - روش‌های تأثیرگذاری بر مخاطب؛</div> <div> - راهکارهای رفع آسیب‌های فضای مجازی؛</div> <div> - احکام فضای مجازی.</div> <div> &nbsp;</div> <div> علاقمندان به تهیه این کتاب می‌توانند به آدرس زیر مراجعه نموده و یا با شماره‌های 02537255890 داخلی 454 و 09126512675 تماس حاصل نمایند.</div> <div> &nbsp;</div> <div> آدرس: قم، جمکران، بلوار انتظار، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، معاونت تبلیغ و امور فرهنگی، مدیریت هنر و رسانه</div> </div> <br> text/html 2019-07-05T06:42:29+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی ویژه نامه میلاد حضرت معصومه (سلام الله علیها) http://faradis.mihanblog.com/post/822 <p style="text-align: center; color: gray; font-size: 10pt"> ویژه نامه میلاد حضرت معصومه (سلام الله علیها) </p> <p style="text-align: center; color: navy; font-size: 15pt"> ستاره کرامت</p> <div style="border-bottom: #0066ff 1px solid; text-align: center; border-left: #0066ff 1px solid; padding-bottom: 5px; background-color: #cccccc; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-family: Arial; color: navy; margin-left: 20%; font-size: 14px; border-top: #0066ff 1px solid; margin-right: 20%; border-right: #0066ff 1px solid; padding-top: 5px"> <b>پس از 25 سال که از تولد حضرت امام رضا (ع) گذشته بود، حضرت فاطمه معصومه (س) در اوّلین روز ماه ذى قعده سال 173 هـ.ق، در شهر مدینه منوّره چشم به جهان گشود، آن حضرت به همراه امام رضا (ع) هر دو در دامان پاک یک مادر بزرگوار به نام حضرت نجمه خاتون(س) که از مهاجران مغرب بود، رشد و پرورش یافته اند.</b></div> <img alt="" src="http://www.zitova.ir/uploads/ya-masoome2_58886_281168.jpg" style="border: 4px double #999999; vertical-align:middle;max-width:300px;max-height:300px;float: left;clear:both;margin:10px" title=""> <div style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px"> </div> <img alt="" src="http://zitova.ir/uploads/68_439_26_I_002.png" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; vertical-align: middle; border-top: 0px; border-right: 0px" width="88" height="65"><span class="auto-style4" style="padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 10px"><strong>مطالب خواندنی</strong></span><font color="#000066"> </font><ul><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=88309" style="text-decoration: none;" target="_blank">دخت آفتاب</a></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=80979" style="text-decoration: none;" target="_blank">شناسنامه قم‏</a></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=93074" style="text-decoration: none;" target="_blank">حضرت معصومه در یك نگاه</a></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=93075" style="text-decoration: none;" target="_blank">بررسی و مروری بر كرامت‌های حضرت معصومه علیها السلام</a></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=311913" style="text-decoration: none;" target="_blank"> بخشی از آثار و برکات حضرت معصومه علیها السلام در قم</a></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=93076" style="text-decoration: none;" target="_blank">شفیعه روز جزا، حضرت معصومه (علیها السلام)</a></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=93077" style="text-decoration: none;" target="_blank">شهر قم قبل از ورود حضرت معصومه علیها السلام</a></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=93078" style="text-decoration: none;" target="_blank">فاطمه‏ ی دوم علیهاالسلام</a></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=93079" style="text-decoration: none;" target="_blank">مقامات و منزلتهای معنوی</a></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=93080" style="text-decoration: none;" target="_blank">شمه ای از کرامات کریمه</a></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=93081" style="text-decoration: none;" target="_blank">كراماتی از حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام</a></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=93118" style="text-decoration: none;" target="_blank">شعر ولادت حضرت معصومه (س)</a></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=93128" style="text-decoration: none;" target="_blank">علما و حضرت معصومه علیها السلام</a></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=93125" style="text-decoration: none;" target="_blank">اولین زائر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها</a></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=93078" style="text-decoration: none;" target="_blank">سؤالاتی در مورد حضرت معصومه (س)</a></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=346059" style="text-decoration: none;" target="_blank">میلاد حضرت معصومه (علیها السلام) </a></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=341308" style="text-decoration: none;" target="_blank">اوصاف دخت آفتاب</a></span></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=341305" style="text-decoration: none;" target="_blank">طلوع دخت آفتاب</a></span></span></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=132155" style="text-decoration: none;" target="_blank">اخت الرضا</a></span></span></span></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=93125" style="text-decoration: none;" target="_blank">اولین زائر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها</a></span></span></span></span></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=93118" style="text-decoration: none;" target="_blank">شعر ولادت حضرت معصومه (س)</a></span></span></span></span></span></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=343784" style="text-decoration: none;" target="_blank">شعر آیت الله وحیدی خراسانی در مدح كریمه اهل بیت (ع)</a></span></span></span></span></span></span></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=343779" style="text-decoration: none;" target="_blank">حرم ملكوتی حضرت معصومه (علیها السلام) از زبان عالمان</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=334735" style="text-decoration: none;" target="_blank">كریمه اهل بیت علیهم السلام</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=343778" style="text-decoration: none;" target="_blank">عظمت حضرت معصومه (علیها السلام) از نظر مقام معظم رهبری (مد ظله) و آیت الله مكارم شیرازی (مد ظله)</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=343777" style="text-decoration: none;" target="_blank">عظمت حضرت معصومه (علیها السلام) از نظر شیخ عباس قمّی, علامه محقّق شوشتری و آیت الله شیخ جواد تبریزی و...</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=334734" style="text-decoration: none;" target="_blank">فضیلت های معنوی حضرت معصومه سلام الله علیها</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=311913" style="text-decoration: none;" target="_blank">بخشی از آثار و بركات حضرت معصومه علیها السلام در قم</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=93075" style="text-decoration: none;" target="_blank">کرامات حضرت معصومه (س)</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=356989" style="text-decoration: none;" target="_blank">ارادت علمای شیعه به فاطمه معصومه (س)</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=343786" style="text-decoration: none;" target="_blank">شعری از استاد جواد محدّثی در مدح كریمه اهل بیت (علیها السلام)</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=343785" style="text-decoration: none;" target="_blank">شعر آیت الله صافی گلپایگانی در مدح كریمه اهل بیت (علیها السلام)</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=343783" style="text-decoration: none;" target="_blank">شعر امام خمینی (قدس سره) در مدح كریمه اهل بیت (علیها السلام)</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=343782" style="text-decoration: none;" target="_blank">شعر آیت الله اراكی در مدح كریمه اهل بیت (علیها السلام)</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=343781" style="text-decoration: none;" target="_blank">عنایت كریمه اهل بیت (علیها السلام) در فرمایشات علما و مراجع</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127_58912.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=343780" style="text-decoration: none;" target="_blank">اهتمام به زیارت كریمه در سخن عالمان</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></li></ul><font color="#000066"> <img alt="" src="http://zitova.ir/uploads/download_icon.png" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; vertical-align: middle; border-top: 0px; border-right: 0px" width="88" height="65"><span style="font-size:16px;"><span class="auto-style3" style="padding: 10px;">نرم افزارهای پیرامون حضرت معصومه (سلام الله علیها)</span></span> </font><ul><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=315593" style="text-decoration: none;" target="_blank">نرم افزار حضرت معصومه (سلام الله علیها) فاطمه دوم</a></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=315985" style="text-decoration: none;" target="_blank">نرم افزار خورشید قم</a></font></li></ul><font color="#000066"> <br> <br> <img alt="" src="http://zitova.ir/uploads/icon_music.png" style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; vertical-align: middle; border-top: 0px; border-right: 0px" width="88" height="65"><span class="auto-style3" style="padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; padding-top: 10px">صوت</span> </font><ul><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000066"><span class="auto-style2"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/uploads/68_442_10-nazarei%20monfared76057.mp3" style="text-decoration: none;" target="_blank">سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد پیرامون لقب "محدثه" حضرت معصومه(س)</a></span></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/uploads/68_442_mandegari.mp3_83912.mp3" style="text-decoration: none;" target="_blank">قطعه ای شنیدنی از حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری درباره کیفیت زیارت حضرت معصومه (سلام الله علیها) و ثواب زیارت آن حضرت به نقل از امام جواد (علیه السلام)</a></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/uploads/68_442_ziarate-masoome.wma" style="text-decoration: none;" target="_blank">زیارت نامه حضرت معصومه(س) با صدای حجة الاسلام و المسلمین واضحی</a></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/uploads/68_171_taheri-Merate.mp3" style="text-decoration: none;" target="_blank">مرآت کوثر (محمد طاهری)</a></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/uploads/68_442_salahshor-Azmah.mp3" style="text-decoration: none;" target="_blank">از ماه می‌گیرم سراغت (مهدی سلحشور)</a></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/uploads/68_442_mirdamad-Haram.mp3" style="text-decoration: none;" target="_blank">حرم، باغ بهشته! (میرداماد)</a></font></li><li style="list-style-image: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000066"><a class="auto-style5" href="http://zitova.ir/uploads/68_442_karimi-Eshgh.zip" style="text-decoration: none;" target="_blank">عشق میراث حرمخانه او (محمود کریمی)</a></font></li></ul> text/html 2019-06-28T04:20:40+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی ویژه نامه شهادت حضرت امام صادق (علیه السلام) http://faradis.mihanblog.com/post/821 <p style="text-align: center; color: gray; font-size: 10pt"> ویژه نامه شهادت حضرت امام صادق (علیه السلام) </p> <p style="text-align: center; color: navy; font-size: 15pt"> غروب آفتاب ششم</p> <div style="border-bottom: #0066ff 1px solid; text-align: center; border-left: #0066ff 1px solid; padding-bottom: 5px; background-color: #cccccc; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-family: Arial; color: navy; margin-left: 20%; font-size: 14px; border-top: #0066ff 1px solid; margin-right: 20%; border-right: #0066ff 1px solid; padding-top: 5px"> <b>امام صادق (علیه السلام) در روز 17 ربیع الاول سال 83 هجری قمری در مدینه متولد گردید و در 25 شوال سال 148 هجری قمری، در 65 سالگی، به دستور منصور دوانیقی، خلیفه ستمگر عباسی، به وسیله سمی که به آن بزرگوار خوراندند، در شهر مدینه به شهادت رسیدند جسم مبارکشان در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.</b></div> <img alt="" src="http://www.zitova.ir/uploads/imamsedegh1_281146.jpg" style="border: 4px double #999999; vertical-align:middle;max-width:300px;max-height:300px;float: left;clear:both;margin:10px" title=""> <div style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px"> </div> <img alt="" src="http://zitova.ir/uploads/68_439_26_I_002.png" style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" width="88" height="65"><span class="auto-style9" style="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 10px">مطالب خواندنی</span><font color="#000099"> </font><ul><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=90559" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">طلوع و غروب خورشید ششم</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=90554" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">شمه‏ ای از كرامات امام صادق علیه السلام</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=90556" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">جایگاه علمی امام صادق علیه السلام</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=90563" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">امام صادق علیه السلام و میراث عظیم عملی</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=81335" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">امام صادق‏ علیه‏ السلام و تقیّه‏</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=87108" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">امام صادق علیه السلام و اتحاد اسلامی</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=86379" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">دانش اندوزی در سیره‌ ی امام صادق علیه السلام</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=90553" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نگرشی تاریخی به دلایل رویكرد امام صادق علیه السلام به نهضت علمی و فكری</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=90561" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">برخی از اوصاف شیعیان در كلام امام صادق علیه السلام</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=90560" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">برخی از ویژگى‏ های مورد انتظار از مؤمنان در كلام امام صادق علیه السلام</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=90504" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">منشور نسل جوان در سیره امام صادق علیه السلام</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=81391" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">منشور امام صادق ‏علیه ‏السلام به مبلغان</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=90562" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">هدایت و تبلیغ در گفتار و رفتار امام صادق علیه السلام</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=90558" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">جایگاه رفیع اخلاق در سخنان امام صادق علیه السلام</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=80848" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">مهم‌ترین ویژگیهای مسئولان از دیدگاه امام صادق ‏علیه‏ السلام</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=90546" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">فروغی از اندیشه های سیاسی امام صادق علیه السلام</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/bullet_58127.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=90545" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">گذری بر اندیشه های اقتصادی امام صادق علیه السلام</a></font></li></ul><font color="#000099"> <br> <img alt="" src="http://zitova.ir/uploads/MEMBAR.png" style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" width="88" height="65"><span class="auto-style7" style="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 10px">منبر جعفری(علیه السلام)</span> </font><ul><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/Untitled-1.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/68_442_90601.wma" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">احتجاج امام صادق(ع) برای اثبات خدا توسط آیت الله جوادی آملی</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/Untitled-1.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/68_442_90602.wma" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">بیانی از امام صادق(ع)در وصف دنیا، سخنران آیت الله جوادی آملی</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/Untitled-1.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/68_171_90603.wma" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">بیانی ازامام صادق(ع)در معنای برادر بودن مؤمنان،سخنران آیت الله جوادی آملی(1)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/Untitled-1.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/68_171_90604.wma" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">بیانی ازامام صادق(ع)در معنای برادر بودن مؤمنان،سخنران آیت الله جوادی آملی (2)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/Untitled-1.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/68_171_90605.wma" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">تجلی توحید افعالی در سیره ابراهیمی(شرك مؤمنان در بیان امام صادق(ع)) آیت الله جوادی آملی</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/Untitled-1.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/68_171_90606.wma" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">منزلت بی‌مانند اهل بیت(ع) در بیان امام صادق. سخنران آیت الله جوادی آملی</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/Untitled-1.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/68_171_90607.wma" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نقل داستان عیادت امام صادق (ع)،آیت الله جوادی آملی</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/Untitled-1.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/68_171_90608.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">ذکر حکایتی از امام صادق(ع) توسط حجت السلام فاطمی نیا «چرا امام صادق(ع) </a><br></font> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/68_171_90608.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">برعلیه حکومت عباسی قیام نکرد؟»</a></font></li></ul><font color="#000099"> <img alt="" src="http://zitova.ir/uploads/download_icon.png" style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" width="88" height="65"><span class="auto-style9">دانلود نرم افزار پیرامون امام صادق (علیه السلام)</span> </font><ul><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=310038" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نرم افزار بانک جامع امام صادق (علیه السلام)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=315881" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نرم افزار چهارده آئینه: مداحی و مراثی پیرامون امام صادق (علیه السلام)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=315833" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نرم افزار حدیقة الذاکرین</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=311531" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نرم افزار ویژگی های امام صادق (علیه السلام): الخصائص الصادقیه </a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=312953" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نرم افزار امام صادق (علیه السلام) و پزشکی</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=310271" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank"> نرم افزار احادیث برگزیده امام صادق (علیه السلام)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=310271" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نرم افزار احادیث برگزیده از امام صادق (علیه السلام)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=312490" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نرم افزار احکام نجوم از دیدگاه امام صادق (علیه السلام)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=311794" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank"> نگاهی به سیره ی امام صادق (علیه السلام) </a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=311373" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نرم افزار پیام امام صادق (علیه السلام): جوانان را دریابید </a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=311519" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نرم افزار نکته هایی ناب از زندگی چهارده معصوم (علیهم السلام) </a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=311469" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نرم افزار زندگی نامه چهارده معصوم (علیهم السلام) </a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=311793" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نرم افزار نگاهی به سیمای امام صادق (علیه السلام) </a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=311530" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نرم افزار پرتویی از رخدادهای عصر امام صادق (علیه السلام) </a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=311366" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نرم افزار در منابع اهل سنت: پرتویی از فضائل امام صادق (علیه السلام) </a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=311471" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نرم افزار پرتویی از مبارزات امام صادق (علیه السلام) </a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=311470" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نرم افزار زندگی نامه امام صادق (علیه السلام) </a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=311367" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نرم افزار گوشه ای از حیات پر برکت امام صادق (علیه السلام) </a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/down_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://www.zitova.ir/index.aspx?fkeyid=&amp;siteid=68&amp;fkeyid=&amp;siteid=68&amp;pageid=13207&amp;newsview=311762" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نرم افزار نگرشی به تفسیر منسوب به امام صادق (علیه السلام) </a></font></li></ul><font color="#000099"> <img alt="" src="http://zitova.ir/uploads/icon_music.png" style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" width="88" height="65"><span class="auto-style9">نواهای صادقی (علیه السلام)</span> </font><ul><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0542.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">گرچه آخر به لبانم گل لبخند آمد (مرثیه- محمود کریمی)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0541.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">دل شب ریختند خانه امام صادق (روضه- حدادیان) </a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0540.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">واویلتا آه و واویلا، می سوزد تمام پیکر ستاره (سینه زنی- بختیاریی)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0530.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">فرزند زهرا صادق آل پیمبر (همخوانی نادی- صادقی) </a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0532.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">باز هم تاریخ غم تکرار شد (همخوانی- گروه رسائل)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0533.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank"> مدینه سیه پوش از غم شد (همخوانی- گروه رسائل)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0534.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">صبا به سوی جنان گذر کن </a><a href="http://zitova.ir/uploads/0534.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank"> (همخوانی- گروه رسائل)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0536.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">شد سیه پوش عزا (همخوانی- گروه رسائل)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0537.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank"> یا فاطمه، کشته شد قرآن ناطق (همخوانی) </a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0560.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank"> بر دلم داغی گران باشد که جان سوخته (همخوانی- گروه طه النبی)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0561.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">زین ماتم که چشم ملائک زخون تر است (همخوانی- گروه محراب) </a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0544.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">آن شب که قلب آسمان ها را شکستند (مرثیه_روضه- کریمی)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0562.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">وقت سفر رسیده و خون بر جگر دارم (همخوانی- حامد جلیلی) </a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/1942.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">دوباره مرغ دل ما، مقیم عرش رفیعه (مرثیه- بنی فاطمه) </a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/1943.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">پیش نگاه بچه ها، دشمن دلم رو می سوزوند (مرثیه_روضه- طاهری)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/1944.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">هر شب می گم ای دل امون از زمونه (مرثیه_روضه- کریمی)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/1946.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">سلام من به غربت صادق (مرثیه_روضه- ارضی)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0538.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">عالم زآه تیره تر از صبح محشر است (مرثیه_روضه- کریمی)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0539.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">مرا تکرار غم ها پیر کرده (مرثیه_روضه- طاهری)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0543.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">گویند روزی در بر کنز الحقایق (مرثیه_روضه- کریمی)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0548.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">وقتی آقا را آوردند مجلس منصور (روضه)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0549.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">هستم در این زمانه، تنها و بی نشانه (مرثیه_روضه)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0550.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">مدینه می شود پر از یاس سفید (مرثیه_روضه- نیکبختیان) </a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0558.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">آقا شنیده ام پی مرکب دویده ای (مرثیه_روضه- طاهری)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/2479.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">علم عالم در اختیار شماست (مرثیه_روضه- کریمی)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/2480.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">خواب دیدم که پشت پنجره ها (مرثیه_روضه- کریمی)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/2482.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">بازم مدینه دلم حزینه (مرثیه_سینه زنی- اکبری)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/1945.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">وای وای امون از این غریبی (مرثیه_سینه زنی- طاهری)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0554.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">صادق آل عبا را کشتند (مرثیه_سینه زنی- سازور)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0567.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">امام مکتب زهرا، صادق (مرثیه_سینه زنی- ارضی)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0570.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">غریب آقا، غریب آقا، غریب امام صادق (مرثیه_سینه زنی- کریمی)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0571.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">نیمه شب، دشمن مرا (مرثیه_سینه زنی)</a></font></li><li style="LIST-STYLE-IMAGE: url(http://zitova.ir/uploads/sound_icon.png)"> <font color="#000099"><a href="http://zitova.ir/uploads/0572.mp3" style="font-size: 10pt; font-weight: 500; text-decoration: none;" target="_blank">آتش به سینه ها شده به پا (مرثیه_سینه زنی- طاهری)</a></font></li></ul> text/html 2019-05-31T07:29:22+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی روز جهانی قدس http://faradis.mihanblog.com/post/820 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;; color:#3333FF" lang="FA">آخرین جمعه ماه رمضان</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Jadid&quot;; color:#3333FF"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;; color:#00B050" lang="FA">روز جهانی قدس</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#00B050"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font face="Mihan-Koodak" color="#CC66CC"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">شرح مناسبت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">قدس، قبله نخستین و حرم دوم مسلمانان جهان، سرزمین اصلى و وطن میلیون ها آواره مسلمان فلسطینى است كه استكبار جهانى توسط صهیونیسم جنایتكار، از سال ۱۹۴۸ آن سرزمین را از دست ساكنانش خارج ساخت و تحت سلطه نیروهاى اشغالگر قدس قرارداد. این توطئه از همان اولین سال هاى اجر، با مقاومت مردم مسلمان فلسطین و اعتراض مسلمانان و انسان هاى آزاده و بیدار دل جهان مواجه شد و به شكل مبارزات پیگیر و سیاسى-نظامى، چهره خود را نشان داد. ملت بزرگوار و مسلمان ایران نیز پس از پیروزى انقلاب شكوهمند اسلامى مسأله آزادسازى فلسطین از چنگال غاصبان قدس را سرلوحه آرمان هایش قرارداده و همه ساله روز قدس را به روز فریاد كشیده بر سر ستمكاران تاریخ تبدیل كرده است. پس از پیروزى انقلاب اسلامى، امام امت در اولین فرصت روزى را براى نجات قدس از چنگال صیهونیست هاى جنایتكار، به عنوان روز قدس تعیین نمودند و در ضمن پیامى كه به همین مناسبت صادر نمودند، فرمودند: «جمیع مسلمانان جهان را دعوت مى كنم آخرین جمعه ماه مبارك رمضان را كه از ایام قدر است و مى تواند تعیین كننده سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان " روز قدس " انتخاب و طى مراسمى همبستگى بین المللى مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونى مردم مسلمان فلسطین اعلام نمایند»</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#3333FF" lang="FA">قدس:</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Jadid&quot;; color:#3333FF"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">پیامبر صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">قالَ اللّه‏َ عَزَّوجَلَّ: مَن زارَنی فی بَیتی أو مَسجِدِ رَسولی أو فی بَیتِ المَقدسِ فَماتَ ، ماتَ شَهیدا ؛ ‏</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">خداوند [در حدیث قدسى] مى‏ فرماید : هر كس مرا در خانه ‏ام (مسجد الحرام) یا در مسجد پیامبرم (مسجد النبى) یا در بیت المقدّس زیارت كند و بمیرد ، شهید جان سپرده است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">كنزالعمّال ، ح ۳۵۰۰۴</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">پیامبر صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">لا تَزالُ عِصابَةٌ مِن اُمَّتی یُقاتِلونَ عَلى أبوابِ دِمَشقَ و ما حَولَهُ و عَلى أبوابِ بَیتِ المَقدِسِ و ما حَولَهُ لایَضُرُّهُم خِذلانُ مَن خَذَلَهُم ظاهِرینَ عَلَى الحَقِّ إلى أن تَقُومَ السَّاعَةُ ؛ ‏</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">پیوسته گروهى از امّت من بر دروازه‏ هاى دمشق و پیرامونش و بیت المقدّس و پیرامون آن مبارزه مى‏كنند و یارى نكردن آنان ، زیانى به آنها نمى‏رساند . آنان تا روز قیامت پشتیبان حقّ‏اند</span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA"> </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">مسند أبى یعلى ، ج ۱۱ ، ص ۳۰۲</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;">.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">امام على علیه ‏السلام</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">أربَعَةٌ مِن قُصُورِ الجَنَّةِ فِی الدُّنیا: المَسجِدُ الحَرامِ و مَسجِدُ الرَّسولِ و مسَجِدُ بَیتِ المَقدِسِ و مَسجِدُ الكُوفَةِ ؛ ‏</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">چهار قصر از قصرهاى بهشت در دنیا هستند : مسجدالحرام ، مسجد الرسول ، مسجد بیت‏ المقدّس و مسجد كوفه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">بحار الأنوار ، ج ۹۹ ، ص ۳۸۰</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">امام باقر علیه ‏السلام</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">إنَّ رَسولَ اللّه‏ِ استَقبَلَ بَیتَ المَقدِسِ سَبعَةَ عَشَرَ شَهرا ثُمَّ صُرِفَ إلَى الكَعبَةِ ؛ ‏</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">رسول خدا بیت المقدّس را هفده ماه قبله قرار دادند و پس از آن به سمت كعبه برگشتند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Badr&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;">.</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">قرب الإسناد ، ص ۱۴۸</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;">.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">پیامبر صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">أنَّهُم (الیَهودَ) أَغَشُّ الخَلقِ لِلمُسلِمینَ ؛ ‏</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">به درستى كه یهود ناسره ترین مردم نسبت به مسلمانان ، است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">میزان الحكمه ، ح ۱۴۹۶۲</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;">&nbsp;</span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2019-03-01T13:17:19+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی ادامه مطلب http://faradis.mihanblog.com/post/819 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#0033CC" lang="FA">قسمت چهاردهم: پاسخ به یک سوال مهم</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Jadid&quot;; color:#0033CC"></span></b></p> text/html 2019-03-01T13:16:39+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی ادامه مطلب http://faradis.mihanblog.com/post/818 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#0033CC" lang="FA">قسمت سیزدهم: حدود و ثغورها (واردات و صادرات هیات و حد و مرزهای مدیریت هیاتی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#0033CC"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span></b></p> text/html 2019-03-01T13:15:23+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی ادامه مطلب http://faradis.mihanblog.com/post/817 ادامه مطلب<br> text/html 2019-03-01T13:14:05+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی ادامه مطلب http://faradis.mihanblog.com/post/816 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#0033CC" lang="FA">قسمت نهم: تجربیاتی برای مدیران</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Jadid&quot;; color:#0033CC"></span></b></p> text/html 2019-03-01T13:12:40+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی ادامه مطلب http://faradis.mihanblog.com/post/815 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#0033CC" lang="FA">قسمت هفتم: آسیب شناسی رفتاری و نحوه تعاملات</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#0033CC"></span></b></p> text/html 2019-03-01T13:11:48+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی ادامه مطلب http://faradis.mihanblog.com/post/813 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#0033CC" lang="FA">قسمت پنجم: عوامل موثر در گرایش و تشویق جوانان برای حضور در هیات</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#0033CC"></span></b></p> text/html 2019-03-01T13:08:04+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی ادامه مطلب http://faradis.mihanblog.com/post/812 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#0033CC" lang="FA">قسمت سوم: محتوا و برنامه های اصلی هیات</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#0033CC"></span></b></p> text/html 2019-03-01T13:06:10+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی 72 نکته در باره اداره هیئت عزاداران حسینی http://faradis.mihanblog.com/post/811 <b><span style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#00B050" lang="FA"></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Titr&quot;;color:#00B050" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#00B050" lang="FA"><font size="6" color="#CC0000">72</font> نکته در باره اداره هیئت عزاداران حسینی</span></b> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#00B050">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#0033CC" lang="FA">یادداشت­</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#0033CC" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#0033CC" lang="FA">هایی در مورد هیات</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Jadid&quot;; color:#0033CC"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">بی شک «هیات» یکی از قوی ترین مراکز دینی و معرفتی شیعه بوده و هست و نقش آن در بالا رفتن معنویت فرد و اجتماع بی بدیل است. یک هیات مذهبی اگر بتواند با استفاده از روشی صحیح، عالمانه و عاشقانه حرکت کند خواهد توانست بیشترین نقش را در رشد و تعالی جامعه اسلامی داشته باشد که هیچ حرکت و تشکلی به پای آن نخواهد رسید و توان رقابت با او را نخواهد داشت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">مطالب در۱۴ قسمت که هر کدام دارای</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"> ۵ نکته کاربردی و مهم است و ۲ نکته پایانی می باشد:</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#0033CC" lang="FA">قسمت اول: ارکان و ساختار&nbsp; هیات</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Jadid&quot;; color:#0033CC"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#C00000" lang="FA">یک) عالم ربانی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#C00000"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">درخواست جدی از عالمی ربانی و اسلام شناس برای حضور، همکاری و نظارت بر هیات و در صورت عدم امکان حضور ایشان، ارائه گزارش ماهانه و بهره گیری از نظرات وی و در غیر این صورت بهره گیری از روحانیان فاضل و کارشناسی که بتوانند ارتباط هیات را با عالمان ربانی حفظ کرده و منویات، رهنمودها و مبانی فکری ایشان را به مدیران و اعضای هیات انتقال دهند و همچنین خود ایشان نیز در مواقع ضروری به ارشاد و مشاوره با مدیران هیات ها بپردازند</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#C00000" lang="FA">دو) جلسات اخلاق</span></b></p> text/html 2018-11-08T08:01:32+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی ادامه احادیث http://faradis.mihanblog.com/post/807 <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">فصل چهارم: ویژگیهای شیعه ناب</span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>31- </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">شیعه ممتاز</span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">عن الامام ابی عبد الله(ع) قال</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Badr&quot;" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">انا نحب من شیعتنا من کان عاقلا، فهما، فقیها، حلیما، مداریا، صبورا، صدوقا، وفیا</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">امام صادق(ع) فرمود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Badr&quot;" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">ما، شیعه ای را که عاقل و فهیم و دانا و بردبار و مدارا کننده و شکیبا و راستگو و وفادار باشد، به یقین دوست داریم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Badr&quot;" lang="FA"></span></b></p> <b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">امالی مفید 192 ح 22</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b> text/html 2018-11-08T08:01:00+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی ادامه احادیث http://faradis.mihanblog.com/post/806 <span lang="FA"></span> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>17- </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">ملاک شناخت شیعه</span></b><span lang="FA"></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">عن الامام ابی جعفر (ع) قال</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b><span lang="FA"></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>... </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">فانما کان شیعة علی(ع) یعرفون بالورع و الاجتهاد و المحافظة، و مجانبة الضغاین، و المحبة لاولیاء الله</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span lang="FA"></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">امام باقر(ع) فرمود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b><span lang="FA"></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">به یقین، شیعه ی علی، به ورع و سخت کوشی و سر نگهداری و دور بودن از کینه ها و محبت به دوستان خدا، شناخته می شود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span lang="FA"></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">بحار الانوار 66: 493</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> text/html 2018-11-08T07:57:57+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی ادامه احادیث http://faradis.mihanblog.com/post/804 <b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Badr&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Badr&quot;" lang="FA">شیعه و یاد خدا</span></b><span lang="FA"></span> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">عن ابی حمزه، قال: سمعت ابا عبدالله(ع) یقول</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b><span lang="FA"></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">شیعتنا، الرحماء بینهم. الذین اذا خلوا، ذکرو الله [ان ذکرنا من ذکر الله] انا اذا ذکرنا، ذکر الله و اذا ذکر عدونا ذکر الشیطان</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span lang="FA"></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">ابو حمزه گفت: شنیدم که امام صادق(ع) می فرمود</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b><span lang="FA"></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">شیعیان ما، نسبت به هم مهربان هستند. آنان، زمانی که خلوت کنند، خدا را یاد می کنند [یاد ما هم، یاد خداست.] زیرا، وقتی که ما یاد شویم، ذکر خدا شده است و هنگامی که دشمنان ما یاد شوند، شیطان، یاد شده است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span lang="FA"></span></p> <p class="MsoNoSpacing" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">کافی 2/186/1</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span></b></p> text/html 2018-11-08T07:39:42+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی « شیعه ی حقیقی » http://faradis.mihanblog.com/post/798 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:22.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:#00B050" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>« شیعه ی حقیقی »</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">از روایت ارزشمند امام موسی کاظم (ع)؛ «طوبی لِشیعتِنا»، می توان به رمز شیعه حقیقی پی برد. امام کاظم (ع) هنگام توصیف شیعیان در عصر غیبت وصف بی نظیری دارند. ایشان به موضوع توفیق همراهی ائمه (ع) اشاره کرده و فرموده اند:</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>«طُوبی لِشیعَتِنَا المُتَمَسِکینَ بِحَبلِنا فی غَیبَهِ قائِمِنا الثابِتینَ عَلی مُوالاتِنا وَ البَراءَهِ مِن اَعدائِنا. اُولئکَ مِنّا وَ نَحنُ مِنهٌم قَد رَضُوا بِنا اَئِمَهً و رَضینا بِهِم شیعَهً فَطُوبی لَهُم ثُمَّ وَاللهِ مَعَنا فی دَرَجاتنا یَومَ القیامَهِ» </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">[1]</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">خوشا به حال شیعیان ما! آنان که به ریسمان ما در غیبت قائم ما چنگ زنند و بر ولایت ما و بیزاری از دشمنان ما پابرجا باشند، آنان از مایند و ما از ایشان. آنان به راستی ما را امام خود پسندیده اند و ما نیز ایشان را به عنوان شیعه خود پسندیده ایم، پس طوبی برای آنان که چه سعادتمند و خوشبخت اند! به خدا سوگند، آنان در روز قیامت با ما و در مراتب ما خواهند بود.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">امام کاظم (ع): خوشا به حال شیعیان ما! آنان که به ریسمان ما در غیبت قائم ما چنگ زنند و بر ولایت ما و بیزاری از دشمنان ما پابرجا باشند، آنان از مایند و ما از ایشان.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">از روایت ارزشمند امام موسی کاظم (ع) می توان به رمز شیعه حقیقی پی برد؛ سه نکته مهم که در روایت به آن اشاره شده از این قرار است:</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">۱. تمسک به ولایت ائمه اطهار علیهم السلام در زمان غیبت امام زمان (عج الله)</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">۲. تولی، دوستی حقیقی با دوستان اهل بیت علیهم السلام</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">٣. تبری، دشمنی با دشمنان اهل بیت علیهم السلام</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">شرط «استمرار»، برای هر سه ویژگی ذکر شده، یک اصل جدایی ناپذیر است. همان گونه که خدای تعالی در قرآن کریم، می فرمایند: </span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">«لَّا تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">[2] هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">شیعه حقیقی خود نیز در فرازی از زیارت جامعه کبیره، از زبان امام معصوم (ع) خطاب به آن خاندان پاک عرضه می کند: </span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">«أُشهدُ اللهَ و أُشهدُكُم أنی مُؤمُنٌ بكُم وَ بما آمَنتُم به، کافرٌ بعَدُوکُم وَ بما کَفَرتُم به... مُوال لَكُم وَ لأولیائکُم، مُبغضٌ لأعدائكُم، وَ مُعاد لَهُم... مُنتظرٌ لاَمرکُم، مُرتقبٌ لدَولَتكُم...».</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA"> خدا را و شما را گواه می گیرم که به شما و به آنچه شما به آن مؤمنید ایمان دارم و به دشمنان شما و آنچه که شما بدان كافرید، کافرم... دوستدار شما و دوستان شما هستم؛ با دشمنان شما خشمگین و با آنها دشمنی می ورزم... فرمانتان را انتظار می برم و چشم به راه دولتتان هستم».</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>[1]. شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ص ۳۶۱.</span></b></p> <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 0in 1.0pt 0in"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;border:none;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in;mso-padding-alt:0in 0in 1.0pt 0in"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">[2]. سوره مجادله، آیه ۲۲.</span></b></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">امام رضا (علیه السلام) می فرماید: </span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">«رحم الله عبدا احیا امرنا»</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">خداوند، کسی را که امر ما را زنده کند، مورد لطف و رحمتش قرار دهد.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">از آن حضرت پرسیدند امر شما را چگونه زنده می سازد؟ </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">امام فرمود: </span></b><b><span style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">«یتعلم علومنا و یکلمها الناس، فان الناس لو علموا محاسن کلاما لا تبعونا» </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">دانش ما را فراگیرد و به مردم آنها را تعلیم دهد، زیرا مردم وقتی زیبایی ها و ارزشهای نهفته در سخنان ما را بدانند، از ما پیروی می کنند.</span></b></p> <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 0in 1.0pt 0in"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;border:none;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in;mso-padding-alt:0in 0in 1.0pt 0in"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">منبع: امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) امام رأفت و معرفت؛ احمد ترابی</span></b></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">الإمامُ الباقرُ علیه السلام :</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>شِیعَتُنا ثلاثةُ أصنافٍ : صِنفٌ یَأكُلُونَ الناسَ بنا ، و صِنفٌ كالزُّجاجِ یَنُمُّ .حدیث ، و صِنفٌ كالذَّهَبِ الأحمَرِ كُلَّما اُدخِلَ النارَ ازدادَ جَودَةً .</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA"></span></b></p> <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 0in 1.0pt 0in"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;border:none;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in;mso-padding-alt:0in 0in 1.0pt 0in"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">امام باقر علیه السلام : شیعیان ما سه دسته اند : دسته اى به نام ما مردم را مى چاپند، دسته اى مانند آبگینه اند كه [هرچه را درونش هست] نمایان مى سازند، .حدیث و دسته اى مانند زر سرخ هستند كه هرچه بیشتر در آتش گداخته شود نابتر مى شود .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;border:none;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in;mso-padding-alt:0in 0in 1.0pt 0in"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">عنه علیه السلام : الشِّیعَةُ ثلاثةُ أصنافٍ : صِنفٌ یَتَزَیَّنُونَ بنا ، و صِنفٌ یَستَأكِلُونَ بنا ، و صِنفٌ مِنّا و إلَینا</span></b><b><span style="font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA"> .[مشكاة الأنوار : 127/297 .]</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">امام باقر علیه السلام : شیعیان سه دسته اند : دسته اى به وسیله ما خود را مى آرایند (با انتساب خود به ما كسب آبرو مى كنند) و دسته اى با ما نان مى خورند، و دسته اى از ما و با ما هستند .</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">الإمامُ الباقرُ علیه السلام : </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">شِیعَتُنا ثلاثةُ أصنافٍ : صِنفٌ یَأكُلُونَ الناسَ بنا ، و صِنفٌ كالزُّجاجِ یَنُمُّ .[یعنی: لا یكتم السرّ و یذیع ما فی باطنه من الأسرار .]، و صِنفٌ كالذَّهَبِ الأحمَرِ كُلَّما اُدخِلَ النارَ ازدادَ جَودَةً </span></b><b><span style="font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">.[بحار الأنوار : 78/186/24 .]</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA"></span></b></p> <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 0in 1.0pt 0in"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;border:none;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in;mso-padding-alt:0in 0in 1.0pt 0in"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">امام باقر علیه السلام : شیعیان ما سه دسته اند : دسته اى به نام ما مردم را مى چاپند، دسته اى مانند آبگینه اند كه [هرچه را درونش هست] نمایان مى سازند، .[یعنى، راز نگهدار نیستند بلكه هر رازى را فاش مى سازند ـ م.]و دسته اى مانند زر سرخ هستند كه هرچه بیشتر در آتش گداخته شود نابتر مى شود .</span></b></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">الإمامُ الصّادقُ علیه السلام : الشِّیعَةُ ثلاثٌ : مُحِبٌّ وادٌّ فهُو مِنّا ، و مُتَزَیِّنٌ بنا و نحنُ زَینٌ لِمَن تَزَیَّنَ بنا، و مُستَأكِلٌ بِنَا الناسَ ، و مَنِ استَأكَلَ بِنَا افتَقَرَ </span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">.[.</span></b><b><span style="font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA"> الخصال : 103/61 .]</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA"></span></b></p> <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 0in 1.0pt 0in"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;border:none;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in;mso-padding-alt:0in 0in 1.0pt 0in"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">امام صادق علیه السلام : شیعه سه نوع است : دوستدارِ مهر ورز [ نسبت به ما] . چنین شیعه اى از ماست، و شیعه اى كه خود را به ما مى آراید و ما مایه آراستگى كسى هستیم كه خود را به ما بیاراید ، و شیعه اى كه ما را وسیله ارتزاق خود قرار مى دهد و كسى كه به وسیله ما ارتزاق كند فقیر مى شود .</span></b></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">عنه علیه السلام :</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>افتَرَقَ الناسُ فِینا على ثلاثِ فِرَقٍ : فِرقَةٌ أحَبُّونا انتِظارَ قائمِنا لِیُصِیبُوا مِن دُنیانا ، فقالوا و حَفِظُوا كَلامَنا و قَصَّرُوا عن فِعلِنا ، فَسَیَحشُرُهُم اللّه ُ إلَى النارِ ، و فِرقَةٌ أحَبُّونا و سَمِعُوا كَلامَنا ، و لَم یُقَصِّرُوا عن فِعلِنا ، لِیَستَأكِلُوا الناسَ بنا ، فَیَملأَُ اللّه ُ بُطُونَهُم نارا یُسَلِّطُ علَیهِمُ الجُوعَ و العَطَشَ ، و فِرقَةٌ أحَبُّونا و حَفِظُوا قَولَنا ، و أطاعُوا أمرنا ، و لَم یُخالِفوا فِعلَنا ، فاُولئكَ منّا و نحنُ مِنهُم</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA"> </span></b><b><span style="font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">.[تحف العقول : 514 .]</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">امام صادق علیه السلام : </span></b></p> <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 0in 1.0pt 0in"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;border:none;mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in;mso-padding-alt:0in 0in 1.0pt 0in"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">مردم نسبت به ما ، سه گروهند : گروهى ما را دوست دارند، چون منتظر قائم ما هستند، تا از دنیاى ما به نوایى برسند ، اینان سخنان ما را مى گویند و آنها را حفظ مى كنند، اما به كردار ما رفتار نمى كنند . بزودى خداوند این عده را در آتش محشور خواهد كرد . [دوم] آن گروهى كه ما را دوست دارند و سخن ما را مى شنوند و از رفتارها كوتاه نمى آیند، تا به نام ما مردم را بچاپند ، خداوند شكم این عده را از آتش پُر مى كند و گرسنگى و تشنگى را بر ایشان مسلّط مى گرداند . [سوم ]آن گروهى كه ما را دوست دارند و گفتار ما را حفظ مى كنند و امر ما را اطاعت مى نمایند و برخلاف كردار ما رفتار نمى كنند ؛ اینان از ما هستند و ما از آنان .</span></b></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">تحف العقول : ـ </span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">دَخَلَ عَلیهِ [ أی الإمام الصّادق علیه السلام ]رجلٌ فقالَ علیه السلام لَهُ: مِمّنِ الرَّجلُ؟ فقالَ : مِن مُحِبّیكُم و مُوالیكُم ··· ثمّ قال لَه : مِن أیِّ مُحِبِّینا أنتَ ؟ فَسَكَتَ الرجُلُ ، فَقالَ لَه سُدیرٌ : و كَم مُحِبُّوكم یا بنَ رسولِ اللّه ِ ؟! فقالَ : على ثَلاثِ طَبَقاتٍ : </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:normal"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">طَبَقةٌ أحَبُّونا فِی العَلانِیَةِ و لَم یُحِبُّونا فِی السِّرِّ ، و طَبَقةٌ یُحِبُّونا فِی السِّرِّ و لَم یُحِبُّونا فِی العَلانِیَةِ ، و طَبَقةٌ یُحِبُّونا فی السِّرِّ وَ العَلانِیَةِ هُمُ النَّمَطُ الأعلى شَرِبُوا مِنَ العَذبِ الفُراتِ و عَلِموا تَأویلَ الكِتابِ و فَصلَ الخِطابِ و سَبَبَ الأَسبابِ، فَهُمُ النَّمَطُ الأَعلى، الفَقرُ و الفَاقَةُ و أنواعُ البَلآءِ أسرَعُ إلَیهِم مِن رَكضِ الخَیلِ، مَسَّتهُمُ البَأساءُ و الضَّرّاءُ و زُلزِلوا و فُتِنوا، فَمِن بَینِ مَجروحٍ و مَذبوحٍ مُتَفَرِّقینَ فی كُلِّ بِلادٍ قاصِیَةٍ ، بِهِم یَشفِى اللّه ُ السَّقیمَ و یُغنِی العَدیمَ و بِهِم تُنصَرونَ و بِهِم تُمطَرونَ و بِهِم تُرزَقونَ و هُمُ الأَقَلُّونَ عَدَدا، الأَعظَمونَ عِندَ اللّه ِ قَدْرا و خَطَرا،</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:normal"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">و الطَّبقَةُ الثانیةُ : النَّمَطُ الأسفَلُ ، أحَبُّونا فی العَلانِیَةِ و سارُوا بسِیرَةِ المُلُوكِ ، فَألسِنَتُهُم مَعَنا و سُیوفُهُم علَینا</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:normal"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">و الطَّبَقةُ الثالثةُ : النَّمَطُ الأوسَطُ ، أحَبُّونا فی السِّرِّ و لم یُحِبُّونا فی العَلانِیَةِ ، و لَعَمرِی لَئن كانُوا أحَبُّونا فی السِّرِّ دُونَ العَلانِیَةِ فهُم الصَّوّامُونَ بالنهارِ القَوّامُونَ بِاللیلِ تَرى أثَرَ الرَّهبانیَّةِ فی وُجُوهِهِم ، أهلُ سِـلمٍ وَ انقِیادٍ</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:normal"><b><span style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">قالَ الرَّجُلُ : فأنا مِن مُحِبِّیكُم فِی السِّرِّ و العَلانِیَةِ ، قالَ جعفرٌ علیه السلام : إنّ لِمُحِبِّینا فی السِّرِّ وَ العَلانِیَةِ علاماتٍ یُعرَفُونَ بها ، قالَ الرجُلُ : و ما تِلكَ العَلاماتُ ؟ قالَ علیه السلام : تلكَ خِلالٌ أوَّلُها أ نَّهُم عَرَفُوا التَّوحیدَ حَقَّ مَعرِفَتِهِ و أحكَمُوا عِلمَ تَوحِیدِهِ </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Badr&quot;" lang="FA">··· .[تحف العقول : 325 .]</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">تحف العقول : مردى بر امام صادق علیه السلام وارد شد و ادعا كرد كه من از دوستداران و علاقه مندان شما هستم··· . حضرت فرمود : تو از كدام دوستداران ما هستى؟ مرد سكوت كرد . سُدیر پرسید : یا بن رسول اللّه ! مگر شما چند نوع دوستدار دارید؟ حضرت فرمود : دوستداران ما سه طبقه اند : طبقه اى كه در ظاهر ما را دوست دارند ، اما در باطن دوستمان ندارند ؛ طبقه اى كه در باطن دوستمان دارند اما در ظاهر ما را دوست ندارند و طبقه اى كه هم در باطن و هم در ظاهر ما را دوست دارند . اینان طراز اولند از آب گواراى زلال نوشیدند و علم تأویل كتاب و تشخیص حق و باطل به دست آوردند و ریشه اسباب را شناختند. اینان زبده ترین گروهند. نادارى و بینوایى و گرفتارى هاى گوناگون، شتابان تر از تاخت اسب به آنان هجوم آورد. سختى و تنگدستى آنان را فرا گرفت و تزلزل و فتنه زده شدند. تعدادى از آن ها مجروح و تعدادى سر بریده شدند و در شهرهاى دور افتاده پراكنده گردیدند. به وسیله آنان بیمار شفا مى یابد و نادار توانگر مى شود. به وسیله آن ها شما یارى مى شوید و باران بر سرتان مى بارد و روزى داده مى شوید. آنان هرچند تعدادشان كم است، اما در پیشگاه خداوند قدر و منزلت بزرگى دارند</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">طبقه دوم ، طراز پایینند ؛ در ظاهر دم از محبّت ما مى زنند اما به شیوه پادشاهان زندگى مى كنند . زبانهایشان با ماست و شمشیرهایشان بر ضدّ ما</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">طبقه سوم ، در مرتبه متوسط جاى دارند ؛ در دل ما را دوست دارند ، اما در ظاهر دوست ما نیستند . به جان خودم، اگر در باطن ما را دوست داشتند ، روزه داران روز و عابدان شب بودند و اثر عبادت را در چهره آنان مى دیدى و تسلیم و فرمانبردار بودند</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;" lang="FA">مرد گفت : پس [بر اساس این تقسیم بندى ]من از دوستداران باطنى و ظاهرى شما هستم . امام صادق علیه السلام فرمود : دوستداران باطنى و ظاهرى ما نشانه هایى دارند كه با آنها شناخته مى شوند . مرد پرسید : آن نشانه ها چیست؟ حضرت فرمود : چند خصلتند . اولین خصلت آن است كه خداى یگانه را چنان كه باید شناخته اند و علم توحید او را خوب آموخته اند ··· .</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"></span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2018-11-02T04:52:57+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی موضع پیامبر در برابر آینده رسالت http://faradis.mihanblog.com/post/797 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal"><b><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-ascii-font-family:Noor_Nazli;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Noor_Nazli;color:#465BFF;mso-bidi-language:AR" lang="AR"><br></span></b><font size="7" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 14pt; color: rgb(70, 91, 255);" lang="AR"></span><span style="font-size: 14pt; color: rgb(70, 91, 255);" lang="AR"> موضع پیامبر در برابر آینده رسالت </span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; color: black;"></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal"><b><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-ascii-font-family:Noor_Nazli;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Noor_Nazli;color:black;mso-bidi-language:AR" lang="AR">اسلام،خاتم ادیان و محمّد صلى الله علیه و آله،خاتم پیامبران و قرآن،فرجام‌بخش كتاب‌هاى آسمانى است و بدین سان،اسلام،زمان‌شمول و جهان‌شمول است. </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal"><b><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-ascii-font-family:Noor_Nazli;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Noor_Nazli;color:black;mso-bidi-language:AR" lang="AR">پیامبر صلى الله علیه و آله ابلاغ كننده دینى است كه رنگ ابدیّت دارد و زمان،طومار حیات آن را در هم نمى‌پیچد. </span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal"><b><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Badr&quot;; mso-ascii-font-family:Noor_Nazli;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Noor_Nazli;color:black;mso-bidi-language:AR" lang="AR">از سوى دیگر،قانون خلقت،چنین است كه پیامبر خدا چونان دیگر انسان‌ها،حیات ظاهرىِ‌ محدودى دارد و به صراحت قرآن،او نیز به كام مرگ خواهد رفت،چنان كه دیگران: «إِنَّكَ‌ مَیِّتٌ‌ وَ إِنَّهُم مَّیِّتُونَ‌؛ <a style="mso-footnote-id:ftn1" href="http://mihanblog.com/blog/post/new#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><sup><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><sup><span style="font-size:16.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Noor_Nazli&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;; color:black;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR">[1]</span></sup></b></span></sup></a> تو مى‌میرى و آنان نیز مى‌میرند» . </span></b></p> text/html 2018-09-17T18:07:25+01:00 faradis.mihanblog.com سید محمد موسوی هفت ویژگی منحصر به فرد حکومت امام زمان http://faradis.mihanblog.com/post/796 <h1 class="page-header" align="center"><font size="3">هفت ویژگی منحصر به فرد حکومت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)</font></h1> <header> <div class="field field-name-field-blog-categories field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"> <span> </span><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="lineage-item lineage-item-level-0"><a href="https://www.ziaossalehin.ir/fa/category/61">دین و اندیشه</a></span><span class="hierarchical-select-item-separator">›</span><span class="lineage-item lineage-item-level-1"><a href="https://www.ziaossalehin.ir/fa/category/62">قرآن و عترت</a></span></div></div></div></header><div class="field field-name-field-single-image field-type-image field-label-hidden" align="center"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="https://www.ziaossalehin.ir/fa/content/7411" class="active"><img class="img-responsive" src="https://www.ziaossalehin.ir/sites/default/files/styles/medium/public/field/image/mahdavi_emam_zaman-aj9601.jpg?itok=PBh-zjJR" alt="ویژگی حکومت امام زمان(عج)" title="امام زمان(عج)" width="300" height="220"></a></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p> <strong>در حالی که ایجاد حکومت واحد جهانی بر بشر کنونی که در اخلاق مادی فرو رفته و معنویات و احساسات پاک او نسبت به انسان ها فروکش کرده است، به صورت یک آرزوی خام و رویای طلایی است. احادیث اسلامی، تشکیل حکومت واحد جهانی اسلام را از ویژگی های قیام حضرت مهدی موعود علیه السلام می دانند و این حکومت ویژگی هایی را به خود اختصاص خواهد داد که در نوع خود منحصر به فرد است و در ادامه بدان اشاره خواهیم کرد</strong>.</p> <p> 1- خداوند سراسر جهان را از خاور و باختر، در اختیار آنان قرار می دهد، یعنی حکومت او، جهانی می گردد نه منطقه ای.</p> <p> 2- به وسیله او دین خدا زنده و بدعت ها و باطل ها نابود می شوند، یعنی قوانین حکومت او را، قوانین الهی که آئین خاتم اسلام است تشکیل می دهند.</p> <p> 3- از ستم اثری دیده نمی شود و به نیکی ها امر می کنند. یعنی دارای قدرت اجرایی گسترده ای می گردد، که هر نوع ستم را در سراسر جهان می زدایند و نیکی ها را گسترش می دهند. این چنین ویژگی هایی، فقط از آن حکومت جهانی اسلام است و بس، که مهدی صاحب الزمان علیه السلام تحقق بخش آن می باشد.</p> <p> در جامعه امام زمانی اثری از شرك و كفر و الحاد و زندقه و بت پرستی وجود نخواهد داشت و همانطوری كه بزرگترین دشمن معنویت و عقیده&nbsp; به ماوراء طبیعت، یعنی مركز مادیت و ماتریالیسم، شوروی سابق از هم فرو پاشید و نابود شد، كل مكتب های كفر و شرك نابود خواهد شد و&nbsp;در سراسر عالم شعار توحید طنین انداز خواهد شد و جوامع بشری به خدای یگانه ایمان خواهند آورد و تنها او را خواهند پرستید، بشریت به یمن حكومت امام مهدی ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ گمشده واقعی خویش را خواهد یافت، و به او كه كمال مطلق هستی است عشق خواهد ورزید و در برابر او كرنش خواهد نمود، همه یك خدا را می پرستند، همه یك كتاب دارند (قرآن) به یك قبله نماز می گذارند (كعبه)، شعار كل دنیا اذان خواهد بود، شیطان و ایادی او كوبیده می شوند و راهزنی نخواهند كرد.</p> <blockquote><p> رشد و تكامل عقول و اندیشه ها، از جنبه ی فكر و اندیشه، بشر در عصر حكومت جهانی امام زمان ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ خردمند و خرد ورز و خود پیشه و خرد مدار می شود، عقول انسان ها رشد و كمال پیدا می كند، مناسب است خردمند را از زبان امام هفتم _ علیه السلام _ در خطابش به هشام بشناسیم: هر چیزی نشانه ای دارد و نشان خردمند تفكر و اندیشه است، هر چیزی مركب راهواری دارد و مركب راهوار خردمند تواضع است</p> </blockquote> <p> 4- یکی از ویژگی های حکومت امام علیه السلام، گسترش عمران و آبادی در سراسر جهان و تسلط بشر بر معادن زیر زمینی است و بشر در پرتو عدل، بر این تکامل دست می یابد. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در این مورد می فرماید: در زمان مهدی علیه السلام، آب در جهان افزایش پیدا کرده و نهرهایی پدیدار می گردند و گنج ها از دل زمین بیرون می آیند.( منتخب الاثر ص 473)</p> <p> 5- رشد و تكامل عقول و اندیشه ها، از جنبه ی فكر و اندیشه، بشر در عصر حكومت جهانی امام زمان ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ خردمند و خرد ورز و خود پیشه و خرد مدار می شود، عقول انسان ها رشد و كمال پیدا می كند، مناسب است خردمند را از زبان امام هفتم _ علیه السلام _ در خطابش به هشام بشناسیم: هر چیزی نشانه ای دارد و نشان خردمند تفكر و اندیشه است، هر چیزی مركب راهواری دارد و مركب راهوار خردمند تواضع است.</p> <p> خردمند كسی است كه حلال، او را از شكر خدا باز ندارد و حرام، بر صبر او غلبه نكند (در برابر حرام ها بردبار باشد .) خردمند كسی است كه عمل كم از او پذیرفته و دو چندان می شود. خردمندان در دنیا زهد پیشه كرده و به دنیا و زخارف آن بی اعتنا و به آخرت راغب و متمایل هستند. خردمند هر سخنی نگوید، نزد هر كس حرف نزند، از هر كسی تقاضا نكند، هر وعده ای ندهد، بیش از حد استحقاق و استعداد خویش خواهان نیست، خردمند دروغ نمی گوید هر چند در آن هوای نفس او باشد، خردمند دورویی و نفاق ندارد، خرد چراغ روح است، خردمند خدا شناس است، در میان بندگان بالاتر از عقل چیزی تقسیم نشده، خواب انسان خردمند برتر از بیداری انسان بی خرد است، خداوند هیچ پیامبری را بر نیانگیخت مگر آنكه عاقل و خردمند بود و خود او بالاتر از همه كوشش كوشش كنندگان بود. با خردمندان حشر و نشر داشته باش و از بی خردان چونان درندگان خطرناك فرار كن. (تحف العقول، ص 275 _ 295)</p> <blockquote><p> یکی از ویژگی های حکومت امام علیه السلام، گسترش عمران و آبادی در سراسر جهان و تسلط بشر بر معادن زیر زمینی است و بشر در پر تو عدل، بر این تکامل دست می یابد. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در این مورد می فرماید: در زمان مهدی علیه السلام، آب در جهان افزایش پیدا کرده و نهرهایی پدیدار می گردند و گنج ها از دل زمین بیرون می آیند</p> </blockquote> <p> 6- &nbsp;عدالت اقتصادی، از نقاط بسیار برجسته در حكومت جهانی امام مهدی عدالت اقتصادی است، ثروت به طور عادلانه در میان مردم تقسیم می شود و هر كس از آن سهم خویش را دریافت می كند. ابتدا روایاتی در این باب: " . . . و یقسم المال صحاحاً " (بحار الا نوار ج 51، ص 81)؛ امام عصر، اموال را به طور صحیح در میان مردم تقسیم می كند. " . . . و یقسم المال بالسویه "(همان ) ؛ او مال را به طور مساوی در میان مردم تقسیم می كند. در حكومت جهانی امام مهدی ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ همه انسان ها از لحاظ زندگی اقتصادی بی نیاز می شوند و همگان در رفاه خواهند بود، بدبخت و گرسنه و بی خانمان نخواهد بود، هیچ كس دیگران را استثمار نمی كند و از آن&nbsp;ها بهره كشی نمی كند و در این باب روایات فراوانی وجود دارد.</p> <p> 7- امنیت عمومی، امنیت از امن و امان به معنای سلامتی است و ریشه اصلی آن سكون و آرامش خاطر است، خدا در حدیث قدسی می فرماید:<br> در آن زمان امنیت را بر روی زمین می افكنم، و هیچ چیزی به چیز دیگر ضرر نمی رساند و هیچ چیزی از چیز دیگر نمی ترسد تا آنجا كه حشرات و چهار پایان در میان مردم حركت می كنند و هیچ كدام به دیگری آسیب نمی رساند و ستم گزنده ها را می برم، و حالت تعصب و هجمه و درندگی را از درندگان سلب می كنم.( بحار الا نوار، ج 52، ص 384)</p> <p> باری در امر حكومت اگر رابطه زور و قدرت و سر نیزه بود و رعایا از ترس جان و مال و آبرویشان در برابر حاكم خم و راست شوند كه ارزشی ندارد و فضیلتی نیست، زیرا در جهان وحش و حیوانات جنگلی هم ضعیف تر از قوی تر می ترسد و در برابر او تسلیم می شود ولی اگر رابطه عشق و محبت و صفا و وفا میان آن ها حاكم بود این ارزش دارد. حكومت بر جان ها و قلب ها مهم است و گرنه حكومت بر ابدان با سر نیزه هم میسر است و یكی از تفاوت های عمده حكومت های الهی (حكومت انبیاء، ائمه، اولیاء الهی) با حكومت های طاغوتی و استكباری در همین است.</p> <p> &nbsp;</p> <p> فاطمه محمدی،&nbsp;تبیان<br> ------------------------------------<br><strong>منابع:</strong><br> 1)&nbsp;باورداشت مهدویت/صافی گلپایگانی<br> 2)&nbsp;قیام حضرت مهدی و تشكیل حكومت واحد جهانی/سبحانی<br> 3)&nbsp;سایت اندیشه قم</p> </div></div></div>